ALGEMENE VOORWAARDEN
Vof El Sombrero Entertainment & Events Eikenschans 7 5712NA Someren 

Artikel 1. Algemene bepalingen 

 • 1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen El Sombrero Entertainment & Events , Jumping Events (hierna: El Sombrero Events) en u, de klant. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als El Sombrero Events zaken/diensten van derden huurt/koopt/afneemt en deze aan u levert. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
 • 2  Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 • 3  De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst? 

 • 1  Alle aanbiedingen van El Sombrero Events zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen, tenzij in de offerte iets anders staat. De aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag El Sombrero Events de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor uw rekening. Wanneer u akkoord gaat met een aanbieding, ontvangt u van El Sombrero Events een Factuur, Deze moet binnen 7 dagen na ontvangst worden Betaald. De overeenkomst komt tot stand na de betaling van de factuur of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door El Sombrero Events.
 • 2  Wanneer u een bestelling plaatst op basis van de door El Sombrero Events aangeleverde prijslijsten, ontvangt u van El Sombrero Events een schriftelijke bevestiging(factuur). De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de schriftelijke bevestiging(factuur) van
  El Sombrero Events of doordat feitelijk wordt begonnen met de
  levering door El Sombrero Events.
 • 3  Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag El
  Sombrero Events dit doorberekenen aan u.
 • 4  U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door El Sombrero Events
  gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk? 

 • 1  El Sombrero Events zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk of mondeling is overeengekomen en El Sombrero Events mag hiervoor gebruik maken van derden.
 • 2  De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven.
 • 3  Het risico van de zaken gaat over van El Sombrero Events op u, op het moment dat de zaken in uw feitelijke macht of die van uw hulppersoon komen.
 • 4  De zaken worden door El Sombrero Events bij u afgeleverd op het door u doorgegeven adres. U moet ervoor zorgen, dat de Locaties waar El Sombrero Events de zaken moet afleveren, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn.
 • 5  Levering vindt alleen plaats op de begane grond, tenzij anders afgesproken.
 • 6  U moet de zaken afnemen op het moment dat ze bij u worden bezorgd. Als u de afname weigert of onvoldoende informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de levering, dan zullen de zaken niet worden geleverd door El Sombrero Events. U bent de aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de Reiskosten en werk-uren, verschuldigd.
 • 7  De levering van de zaken vindt plaats op de nader afgesproken datum.
 • 8  De kosten van levering, waaronder verpakking, transport, reiskosten en transportverzekering zijn voor uw rekening. Deze kosten zijn meegenomen in de prijslijsten die u van El Sombrero Events heeft ontvangen.
 • 9  Wanneer El Sombrero Events dit nodig acht, mag zij u verplichten een waarborgsom te voldoen ter waarborg van bepaalde zaken.

Artikel 4. Wat kunt u van El Sombrero Events verwachten? 

 • 1  El Sombrero Events zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. El Sombrero Events zal uw belangen naar beste kunnen behartigen. El Sombrero Events heeft een inspanningsverplichting.
 • 2  Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal El Sombrero Events ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen.
 • 3  El Sombrero Events zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover El Sombrero Events behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.

Artikel 5. Wat zijn uw verplichtingen? 

 • 1  U moet alle gegevens, die El Sombrero Events nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan El Sombrero Events overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
 • 2  Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen , zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen.
 • 3  U bent verplicht om de uitgevoerde werkzaamheden en de verhuurde zaken, direct na uitvoering te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk aan El Sombrero Events worden gemeld en worden genoteerd. Zonder deze melding worden de betreffende werkzaamheden geacht te zijn uitgevoerd en de verhuurde zaken te zijn geleverd, zonder gebreken en wordt ervan uitgegaan dat El Sombrero Events conform de overeenkomst heeft gehandeld.
 • 4  Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/ of defecten dienen direct na constatering te worden gemeld aan El Sombrero Events zodat El Sombrero Events in staat is ter plaatse de juistheid van deze klacht te onderzoeken en zo nodig reparaties te verrichten.
 • 5  U moet ervoor zorgen dat:
 • -1  El Sombrero Events op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden worden verricht of materialen worden geplaatst. De plaats(en) en toegang dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
 • -2  El Sombrero Events tijdig kan beschikken over de eventueel benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). U overlegt hierover met El Sombrero Events als dat nodig is;
 • -3  wanneer ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, zorgt u ervoor dat die werkzaamheden zijn beëindigd voordat El Sombrero Events met zijn werkzaamheden begint, zodat El Sombrero Events onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten. Indien dit niet mogelijk is zorgt u ervoor dat de coördinatie ter plekke effectief wordt uitgevoerd;
 • -4  El Sombrero Events binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien El Sombrero Events de werkzaamheden niet op de afgesproken plaats en/of het afgesproken tijdstip kan verrichten.
 • -5  El Sombrero Events tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
 • -6  de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij zijn van overtollige materialen e.d.;
 • -7  El Sombrero Events kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten komen voor uw rekening;
 • -8  de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van El Sombrero Events opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging of ontvreemding in welke vorm dan ook, niet zal kunnen plaatsvinden;
 • -9  voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval;
 • -10  El Sombrero Events gebruik kan maken van in redelijkheid gewenste overige voorzieningen, zonder dat hieraan voor El Sombrero Events kosten zijn verbonden.

6 U bent aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die El Sombrero Events tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij u heeft opgeslagen of heeft geplaatst. Elke schade door uw toedoen zal volledig voor uw rekening zijn inclusief alle verdere kosten die daaruit voortvloeien zoals bijvoorbeeld winstderving / omzetschade.

 • 7  U staat El Sombrero Events toe naamsaanduidingen en reclame
  op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
 • 8  U bent verplicht El Sombrero Events te informeren over de
  ligging van kabels, leidingen e.d. alles in de ruimste zin des
  woords.
 • 9  Indien u niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen
  voldoet, bent u gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor uw rekening.

Artikel 6. Gebruik, teruggave en herstel 

oorspronkelijke toestand verhuurde zaken 

 • 1  U zal het aan u verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door El Sombrero Events verschafte bedienings-, veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen.
 • 2  U zal de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken met uiterste zorg behandelen en gevaarlijke situaties te allen tijde voorkomen. In dit kader zorgt u er in ieder geval voor dat: 
  • bij de verhuur van een springkussen altijd toezicht van een volwassene wordt gehouden om ongevallen, diefstal en vernieling te voorkomen;
  • bij de verhuur van tenten en springkussens geen afgevende materialen of lampen aan de zaken worden gehangen;
  • er geen open vuur in de buurt mag zijn en van de Springkussens en tenten en er niet wordt gebakken en/of gebraden;
  • tenten en springkussens op een vlakke en schone ondergrond staan;
  • verhuurde zaken mogen niet nat worden.
  • Wanneer u hier niet voor zorgt en er schade ontstaat, is de gehele schade voor uw rekening.

3 Het is verboden, zonder schriftelijke toestemming van El Sombrero Events, de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen locatie. 

pastedGraphic.png pastedGraphic_1.png 

 • 4  Het is niet toegestaan de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van El Sombrero Events.
 • 5  U mag geen veranderingen, van welke aard dan ook, aan de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken aanbrengen en/of deze zaken beschilderen en/of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze (uiterlijk) te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van El Sombrero Events.
 • 6  Wanneer El Sombrero Events uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen aan het verhuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, zullen al de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke toestand voor uw rekening zijn.
 • 7  U zal op het overeengekomen tijdstip de verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken, identiek zoals ontvangen, in goede technische en uiterlijke staat, ter beschikking stellen, dan wel afleveren aan El Sombrero Events. De zaken dienen schoon ter beschikking te worden gesteld, wanneer dit niet het geval is zal El Sombrero Events reinigingskosten in rekening brengen.
 • 8  Het moment van teruggave is het moment waarop El Sombrero Events al de verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken naar behoren en volledig heeft ontvangen.

Artikel 7. Entertainment 

 • 1  Wanneer u diensten afneemt van El Sombrero Events met betrekking tot entertainment dient u ervoor te zorgen dat de locatie, in het bijzonder het podium, in zodanige staat verkeerd dat de diensten kunnen worden uitgevoerd zonder het treffen van verdere voorzieningen.
 • 2  U zorgt ervoor dat: 
  • er een nette, afsluitbare kleedruimte aanwezig is;
  • er voldoende consumpties aanwezig zijn voor de medewerkers
   van El Sombrero Events;
  • laden en lossen dichtbij het podium mogelijk is;
  • er voldoende parkeergelegenheid is;
  • wanneer u zorg draagt voor de licht- en/of geluidinstallatie, de
   apparatuur geheel op orde is. Enige complicatie zullen voor uw rekening en risico zijn.
 • 3  U bent verantwoordelijk voor enige hinder van de bezoekers en/of het publiek en dient dan ook voor voldoende assistentie te zorgen om enige hinder te voorkomen. U bent ook verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers en/of het publiek. Hieronder valt ook de verantwoordelijkheid voor enige schade die ontstaat door het openbaar maken of verkopen van door bezoekers en/of publiek gemaakt foto ́s, video ́s of andere beeldmaterialen.
 • 4  BUMA/STEMRA/SENA rechten komen voor uw rekening, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen
 • 5  U zal er voor zorgen dat El Sombrero Events na het aflopen van de overeengekomen showtijd, direct kan beginnen met afbouwen.
 • 6  Wanneer er zich omstandigheden voordoen waardoor er geen voldoende veilige uitvoering van het optreden mogelijk is, mag El Sombrero Events geheel of gedeeltelijk geen doorgang geven aan de uitvoering van de afgesproken diensten zonder dat zij enige aansprakelijkheid hiervoor draagt.
 • 7  Op uw verzoek kan de showtijd worden verlengd, de duur van de verlenging zal als meerwerk achteraf worden gefactureerd.

Artikel 8. Wat zijn de kosten van de zaken/ 

dienstverlening van El Sombrero Events? 

 • 1  In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
 • 2  Alle kosten zijn inclusief btw.
 • 3  Prijzen gelden voor de verhuur van zaken voor maximaal een dag.
  Wanneer u de zaken langer dan 1 dag wil huren, zal hiervoor een
  meerprijs worden berekend.
 • 4  El Sombrero Events heeft het recht om in de contractperiode de prijs
  te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor El Sombrero Events met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met El Sombrero Events schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
 • 5  Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag El Sombrero Events haar

verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen 

heeft voldaan.
6 U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst 

kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaam/zaken zullen mondeling worden besproken en apart aan u in rekening worden gebracht. 

Artikel 9. Hoe betaalt u voor de zaken/diensten 

van El Sombrero Events? 

 • 1  Met betrekking tot de verhuur verstuurt El Sombrero Events rechtstreeks een factuur aan u, deze moet u binnen 7 dagen na de factuurdatum maar uiterlijk vóór de levering voldoen of kunt contant of via een pinbetaling bij levering voldoen.
 • 2  Met betrekking tot entertainment, verstuurt El Sombrero Events rechtstreeks een factuur aan u, deze moet u binnen 7 dagen na de factuurdatum voldoen, of op de dag zelf contant of via pinbetaling vóór het uitvoeren van de werkzaamheden,
 • 3  Voor professionele partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van El Sombrero Events betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
 • 4  Voor consumenten geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u in verzuim verkeert nadat u door El Sombrero Events bent gewezen op de te late betaling en u nogmaals een termijn van 7 dagen heeft gekregen om te betalen. Heeft u dan nog niet betaald, dan bent u wettelijke rente verschuldigd en mag El Sombrero Events de gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
 • 5  El Sombrero Events heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings)verplichtingen. Ook is El Sombrero Events bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.

6 Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan El Sombrero Events laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. 

Artikel 10. Wanneer en hoe eindigt de 

overeenkomst? 

 • 1  Als u de overeenkomst met betrekking tot verhuur van zaken annuleert, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door El Sombrero events gemaakt moeten worden en de kosten die El Sombrero Events al heeft gemaakt (waaronder winstderving) met een minimum zoals opgenomen in onderstaande staffel: 
  • 1  bij annulering tot 14 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 0% van de offerte/overeenkomst;
  • 2  bij annulering 14 dagen of korter voor de aanvang van de werkzaamheden: 100% van de offerte/overeenkomst.
 • 2  Als u de overeenkomst met betrekking tot entertainment annuleert, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door El Sombrero Events gemaakt moeten worden en de kosten die El Sombrero Events al heeft gemaakt (waaronder winstderving) met een minimum zoals opgenomen in onderstaande staffel: 
  • 1  bij annulering 30 tot 14 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 50% van de offerte/overeenkomst;
  • 2  bij annulering langer dan 14 dagen korter dan 7 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 75% van de offerte/ overeenkomst;
  • 3  bij annulering 7 dagen of korter voor de aanvang van de werkzaamheden: 100 % van de offerte/overeenkomst.
 • 3  El Sombrero Events mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer: 
  • 1  u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
  • 2  er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.

El Sombrero Events hoeft dan geen schadevergoeding te 

betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf 

pastedGraphic_2.png pastedGraphic_3.png 

schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze 

omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim. 

4 El Sombrero Events heeft het recht om de overeenkomst uit te blijven voeren. 

Artikel 11. Hoe gebruikt u de internetsite? 

 • 1  Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailingen van El Sombrero Events zijn inclusief btw (tenzij anders vermeld) en onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.
 • 2  Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde zaken. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de zaken. U kunt geen klacht indienen over geconstateerde gebreken als het bovengenoemde wijzigingen in het product betreffen.

Artikel 12. Wanneer is er sprake van overmacht en 

welke gevolgen heeft dit? 

 • 1  Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor El Sombrero Events niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen/zaken kan leveren, zonder dat dat de schuld van El Sombrero Events is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van El Sombrero Events.
 • 2  Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, stroomstoring tijdens een optreden, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van El Sombrero Events.
 • 3  Wanneer er sprake is van overmacht mag El Sombrero Events de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
 • 4  Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. El Sombrero Events is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

pastedGraphic_4.png pastedGraphic_5.png 

Artikel 13. Geheimhouding 

1 Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor uw werknemers en door u ingeschakelde derden. 

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten 

 • 1  U mag het werk van El Sombrero Events niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij El Sombrero Events hiervoor toestemming aan u geeft. El Sombrero Events heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.
 • 2  Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van El Sombrero Events en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.

Artikel 15. Wie is waarvoor aansprakelijk? 

 • 1  El Sombrero Events verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. El Sombrero Events kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
 • 2  El Sombrero Events is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van haar dienstverlening wanneer zij, nadat u El Sombrero Events in gebreke heeft gesteld, niet (tijdig) heeft gehandeld zoals van en redelijk vakbekwaam dienstverlener mag worden verwacht. Dit geldt ook in het geval El Sombrero Events derden inschakelt voor de uitvoering van de dienstverlening.
 • 3  El Sombrero Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. El Sombrero Events is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 • 4  Als El Sombrero Events aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van El Sombrero Events. Wanneer het

maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is El Sombrero Events slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten. 

 • 5  Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van zaken is van vergoeding uitgesloten.
 • 6  Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan El Sombrero Events.
 • 7  De informatie op de internetsite wordt door El Sombrero Events met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. El Sombrero Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 • 8  El Sombrero Events draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
 • 9  Iedere aansprakelijkheid van El Sombrero Events vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als u El Sombrero Events niet binnen één maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, El Sombrero Events daarvan schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 16. Wijziging van deze voorwaarden 

 • 1  El Sombrero events kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen. 
 • 2  De Algemene voorwaarden die online te vinden zijn zij altijd de enige juiste.
 • 3 El Sombrero Events kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 17. Klachten en geschillen 

 • 1  Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan El Sombrero Events worden voorgelegd.
 • 2  Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

Artikel 18. Toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en 

handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing. 

Datum Opstellen: 17-03-2018 

Laatst gewijzigd: 19-06-2019

pastedGraphic_6.png pastedGraphic_7.png pastedGraphic_8.png pastedGraphic_9.png pastedGraphic_10.png